Over de Stichting Schriftontwikkeling

schriftontwikkeling

De Stichting Schriftontwikkeling zet zich in voor de vakkundige verbetering van het handschriftonderwijs, met name dat op de basisschool. Daarnaast streeft de Stichting naar een verantwoorde introductie van het toetsenbord aan jonge kinderen.

Niet alleen een motorische vaardigheid
Tot nu toe werd schrijven als een motorische vaardigheid gezien. ‘Schrijven is bewegen’ is een bekende maar onjuiste uitspraak. Met deze benadering werden de resultaten van het handschriftonderwijs gedurende de laatste vijftig jaar steeds slechter. De noodzaak voor een andere aanpak werd duidelijk. De argumenten kunt u op al onze pagina’s lezen.

Een nieuwe benadering
De Stichting Schriftontwikkeling benadert het handschriftonderwijs totaal anders. Deze nieuwe ‘grafo-cognitieve’ werkwijze combineert het ontwikkelen van de grafisch nauwkeurige vaardigheid met de ontwikkeling van de cognitie van de letter (zoals de vormgevingsaspecten). De goed onderbouwde visie, gebaseerd op voortdurend praktijkonderzoek in het Primair en Secundair 

Onderwijs, heeft geleid tot een andere aanpak van het schrijfonderwijs. Met behulp hiervan kunnen in korte tijd ook slechte handschriften veranderd worden in goede handschriften.
De grafo-cognitieve werkwijze is ook in methodisch materiaal verwerkt en u kunt altijd voorbeeldmateriaal via ons e-mailadres aanvragen.

Naast het ontwikkelen en onderhouden van het handschrift is het ook van belang jonge kinderen op verantwoorde wijze in te wijden in de vaardigheden voor het juiste gebruik van het toetsenbord, het meest gebruikte schrijfinstrument van deze tijd. Zowel het schrift met de pen als met het toetsenbord hebben hun eigen plaats in de samenleving en voor beide schriftsoorten geldt een eigen instructiewijze.

Doel van de Stichting
De Stichting Schriftontwikkeling bestudeert de ontwikkeling van beide schriftsoorten bij het jonge kind, en maakt de hierdoor verkregen informatie en inzichten beschikbaar aan de leerkrachten in het Primair Onderwijs, PABO-studenten en ouders. De Stichting bevordert het gebruik van de nieuwe zienswijzen in de ontwikkeling van het handschriftonderwijs en stimuleert de dialoog over de kwaliteit hiervan

Amateurisme in dit vakgebied
Uiteraard moet de uitwisseling van gegevens op vakniveau plaatsvinden. Er zijn in dit vakgebied veel amateurs actief, die menen dit vakgebied te kunnen exploiteren. Ze zullen uiteraard niet verbaasd zijn dat we vanuit onze eigen vakdeskundigheid hier grote vraagtekens bij plaatsen. Schoolteams zijn wel eens verbaasd als ze horen dat de meeste schrijfmethodes en -methodieken door amateurs op dit vakgebied zijn samengesteld. Ze menen dat alles wat uitgegeven wordt door deskundigen is ontwikkeld. Niets is in dit vakgebied minder waar.
Wie niet vanuit vakkennis op het gebied van handschriftdidactiek en lettervormgeving cursussen geeft of publiceert, moet er uiteraard rekening mee houden dat we onze vakkennis niet voor ons kunnen houden. Dat zijn we aan ons vak en onze onderwijskundige verantwoordelijkheid en niet in de laatste plaats aan alle leerlingen verplicht.

schriftontwikkeling

Het onderzoek van de Stichting Schriftontwikkeling omvat o.a.:

  • de kwaliteit van het handschrift in het Primair Onderwijs
  • het schrijfmateriaal in verband met de hedendaagse eisen
  • de schrijfvoorwaarden in de eerste drie groepen van het Primair Onderwijs
  • het onderhoud van het handschrift in de bovenbouw van het Primair Onderwijs
  • de toetsenbordvaardigheidsontwikkeling en de instrueerbaarheid van toetsenbordvaardigheid in het Primair Onderwijs

Wie vormen de Stichting
Een aantal uitsluitend eerstegraads bevoegde HBO-handschriftdocenten vertegenwoordigen de Stichting Schriftontwikkeling. Naast het stimuleren van de handschriftontwikkeling in het basisonderwijs houden zij zich ook bezig met de introductie van de toetsenbordvaardigheid in het basisonderwijs en op de PABO.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Astrid Scholten en Ben Hamerling.

Contact
De Stichting Schriftontwikkeling staat open voor commentaar, suggesties en vragen. Ook blijft de Stichting graag op de hoogte van de behoefte aan begeleiding in het schriftonderwijs en is bereid relevante informatie op vak niveau uit te wisselen. Mail naar info@schriftontwikkeling.nl

AUTEURSRECHT Website
© Stichting Schriftontwikkeling, Beuningen, 2021

Klik HIER om naar de uitgebreide auteursrecht versie te gaan.

schriftontwikkeling