AUTEURSRECHT

schriftontwikkeling

AUTEURSRECHT Website
© Stichting Schriftontwikkeling, Beuningen, 2021

Alle rechten voorbehouden op pagina’s, teksten, gedownloade bestanden en illustraties van deze website.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Schriftontwikkeling.
Voor zover het maken van kopieën uit deze website is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 19734, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1983, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze gepubliceerde website in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de Stichting te wenden.

AUTEURSRECHT Website
© Stichting Schriftontwikkeling, Beuningen, 2021

Klik HIER om naar de uitgebreide auteursrecht versie te gaan.

schriftontwikkeling